Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

a. De aanmelding voor Bootcamp Ouderkerk kan gemakkelijk via de website van Bootcamp Ouderkerk. Via Fitmanager kan er een account aangemaakt worden, waarna je op het account je eigen abonnement/strippenkaart kan kiezen.

b. Het lidmaatschap is pas definitief op het moment dat een abonnement/strippenkaart betaald is.

c. Inschrijven voor een les is verplicht, dit gaat via het systeem van Fitmanager. Wanneer een deelnemer zich wenst in te schrijven kan dit via de app Fitmanager of via de website van Fitmanager. De deelnemer kan de training tot vijf uur voor tijd vrijblijvend afmelden, alle afmeldingen binnen vijf uur voor de training zullen in rekening worden gebracht. Indien de deelnemer zich niet uitschrijft of zich aanmeldt maar toch niet deelneemt aan de training, wordt de training in rekening gebracht.

d. Het maximum aantal deelnemers per les staat aangegeven in het lesrooster. Als dit maximum aantal deelnemers is bereikt per les, kan de deelnemer zich op een wachtlijst zetten via Fitmanager. De deelnemer krijgt bericht zodra er een plek vrij komt. Wanneer een deelnemer zich niet heeft aangemeld en op locatie zijn er meer deelnemers dan het maximale aantal, is Bootcamp Ouderkerk gerechtvaardigd om de deelnemers te weigeren voor de les. De training wordt dan niet in rekening gebracht voor de deelnemers die geweigerd worden.

Artikel 2: Indeling en gebruik

a. Bootcamp Ouderkerk behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.

b. Bij ernstige weersomstandigheden (zoals hevige onweer, sneeuwval, ijzel, storm of extreme warmte) kan het zijn dat er een training niet door gaat. Ingeschreven deelnemers worden via een e-­‐mail, sms of app op de hoogte gebracht. De training wordt dan niet in rekening gebracht.

c. Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

d. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Bootcamp Ouderkerk bepaald.

e. Het betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Bootcamp Ouderkerk niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel(en).

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een lidmaatschap bij Bootcamp Ouderkerk kan op elk gewenst moment ingaan.

b. Betaling dient te geschieden via Fitmanager.

c. Alle strippenkaarten hebben een beperkte geldigheid. Deze staan vermeld bij de tarieven op de website:www.bootcampouderkerk.nl of in het fitmanager systeem.

d. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, wordt de factuur na een maand nogmaals aangeboden. Bij een derde aanbod van de factuur worden er € 5,-­‐administratiekosten in rekening gebracht en het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

e. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer bovendien de toegang tot de les worden geweigerd. Daarenboven is Bootcamp Ouderkerk gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

f. Bootcamp Ouderkerk behoudt zich het recht tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een
prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.

g. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Artikel 4: Beëindigen strippenkaart of abonnement

a. Beëindiging van een strippenkaart is helaas niet mogelijk. Wel is er een mogelijkheid tot bevriezing, met een geldige verklaarbare rede.
Dit kan aangevraagd worden via onze mail: info@bootcampouderkerk.nl dit geld ook voor abonnementsvormen.
Beëindiging van een abonnement is per abonnementsvorm verschillend. Na verloop van het desbetreffende abonnementsvorm is het abonnement maandelijks opzegbaar.

b. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk nadat de deelnemer een losse les, abonnement of strippenkaart heeft betaald.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Bootcamp Ouderkerk is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

b. Bootcamp Ouderkerk aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

c. De deelnemer zal Bootcamp Ouderkerk vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.

d. Bootcamp Ouderkerk aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

Artikel 6: Algemene Voorwaarden en huisregels

a. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de eventuele huisregels van Bootcamp Ouderkerk en hiernaar te handelen.

b. De ‘algemene voorwaarden’ en de eventuele huisregels van Bootcamp Ouderkerk staan op de website www.bootcampouderkerk.nl.

c. Bij aanmelding stemt de deelnemer er mee in dat zijn/haar gegevens door Bootcamp Ouderkerk bewaard zullen worden. Bootcamp Ouderkerk verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Bootcamp Ouderkerk aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Bootcamp Ouderkerk zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Bootcamp Ouderkerk is gevestigd.

Artikel 8: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf-­‐ en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Bootcamp Ouderkerk te accepteren.

b. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Bootcamp Ouderkerk en de deelnemer.

c. Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.